Pliki do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności)

2. Dowody osobiste

3. Udostępnienie danych

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejetru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

4. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

5. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów

Wniosek o wpisanie do ewidencji

6. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Wniosek w sprawie dowozu ucznia

9. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka

Wniosek o zwrot kosztów

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

10. Zwrot kosztów przejazdu "bilet dla ucznia"

Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański

Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego pn. „ Bilet dla ucznia” oraz wzoru wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia”

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” (docx)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” (pdf)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” (docx)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” (pdf)

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 - obciążenie nieruchomości (...)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

3. Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017

Uchwała - stawki za zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

V. OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

VI. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Wzór oświadczenia - nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji

VI. REFERAT FINANSOWY

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - osoba fizyczna

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - firma

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny