Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; użytkownikami wieczystymi gruntów.

Przedmiot opodatkowania
Budynki lub ich części;
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
grunty nieobjęte podatkiem rolnym i leśnym;

Termin powstania obowiązku podatkowego
Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć bez wezwania Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 Dz.U. z 2019 poz. 1104) w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejścia w posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu podatkowego o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do użytku nowego budynku.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Dz.U. z 2019 poz. 1104) na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dz.U. z 2019 poz. 1104):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

dane pozostałych podatników (ZIN-3)

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 poz. 1104):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Miejsce złożenia dokumentów
Deklarację lub informację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
W przypadku składania korekty deklaracji, należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.

Termin płatności
Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1 ) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, związanych z prowadzeniem wyłącznie działalności rolniczej w tych gospodarstwach,
2 ) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
3 ) budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będących w posiadaniu
podmiotów działających na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Sprawy prowadzi
Referat Finansowy pokój nr 1 (parter)
telefon 58 692-94-32

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny