KOMUNIKAT O KONSULTACJACH PROJEKTU REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Gmina Pruszcz Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zagadnienia wymienione w załączonym projekcie Regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
.

Przedmiotem konsultacji jest  organizacja i zasady konkursu wyłaniającego podmioty, które będą realizować na terenie Gminy Pruszcz Gdański zadania wychowania przedszkolnego, otrzymujących dotacje w wysokościach, o których mowa  odpowiednio w art. 90 ust. 1b i ust. 1c  ustawy o systemie oświaty oraz kryteria wyboru tego podmiotu.


Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański www.pruszczgdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy tj. od 10 marca 2015 r. do 24 marca 2015 r. do godz.8.00.


Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ( pok. nr 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański www.pruszczgdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30.


 

 

Zał. do uchwały Nr   /     /2015 r.

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia       2015 r.

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

I NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (zwany dalej Regulaminem) określa sposób przeprowadzenia konkursu oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą realizować na terenie Gminy Pruszcz Gdański zadania wychowania przedszkolnego, otrzymujących dotacje w wysokościach, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust.1b i ust. 1c ustawy
o systemie oświaty oraz kryteria wyboru ofert.

§ 2. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański, które zostały wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. 1 Ogłoszenie konkursu, powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania, w tym
o planowanej wysokości dotacji na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, która będzie przysługiwała podmiotom realizującym zadanie,

3) warunkach, jakie musi spełnić niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, która będzie realizowała zadanie,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) sposobie i terminach składania ofert,

6) kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,

7) realizacja zadań w ramach otwartego konkursu ofert w roku poprzednim i bieżącym,

8) wskazanie danych dotyczących podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego,

2. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Konkurs ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,

3) na stronie internetowej www.pruszczgdanski.pl.

 

§ 4. 1.  Oferty na konkurs powinny być składane w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli” lub „Oferta na konkurs niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego” w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański.

 

2. Oferta składana w konkursie powinna zawierać:

1) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

2) szczegółowy opis realizowanego w prowadzonym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego programu nauczania wychowania i opieki,
3) oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do przestrzegania warunków określonych
w art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego art.6 ust. 1 pkt 3 i ust.2 w/w ustawy oraz w art. 90 ust. 1b lub ust. 1c tejże ustawy,

4) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty,

5) informację o ofercie zajęć dodatkowych w przedszkolu,

6) szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych oraz stopni awansu zawodowego nauczycieli,

7) szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest  wychowanie przedszkolne,
z wyszczególnieniem wielkości powierzchni sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi oraz wyposażenia pomieszczeń,

8) opis posiadanego placu zabaw przed budynkiem przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z podaniem jego powierzchni,

9) kalkulację przewidywanych rocznych wydatków prowadzenia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

10) informację o okresie i sposobie prowadzenia wcześniejszej działalności przedszkolnej,
w tym na terenie innych gmin,

11) deklarację o zamiarze i wysokości pobieranych opłat od rodziców i wprowadzonych zwolnieniach,

12)  informację o planowanej do przyjęcia liczbie uczniów,

13) zdjęcia budynku, placu zabaw i poszczególnych pomieszczeń przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

3. Ofertę podpisuje osoba lub osoby prowadzące niepubliczne przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego lub osoba upoważniona do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego.

 

§ 5. 1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański (dalej zwany Wójtem) powołuje w drodze zarządzenia imienny skład komisji konkursowej ( dalej zwanej komisją)  oraz wyznacza przewodniczącego komisji.

2. Komisja liczy pięciu członków.

 

 

3. W skład komisji wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Wójta

2) dwóch przedstawicieli  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Pruszcz Gdański

3) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

 

4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.

 

5. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, który w sprawach nieuregulowanych regulaminem ustala zasady postępowania.

 

§ 6. 1.  Komisja dokonuje otwarcia ofert w dniu i o godzinie, wyznaczonym w ogłoszeniu
o konkursie.

2. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym, ich zgodności z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu, w tym w szczególności zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z § 4 ust.2 regulaminu.

3. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub  niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.

 

§ 7. 1.  Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn  formalnych, komisja konkursowa:

1) ocenia możliwości zrealizowania zadania wychowania przedszkolnego przez podmiot zgłaszający ofertę,

2) sprawdza, czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania wynikające z wykazu, o którym mowa w § 4 ust.2 regulaminu i ogłoszenia o konkursie,

3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów prowadzenia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i wysokość pobieranych od rodziców opłat,

4) ocenia proponowaną jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób prowadzących nauczanie, wychowanie i opiekę,

5) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia ewentualnych wolontariuszy i prace społeczne osób prowadzących przedszkole,

6) uwzględnia analizę i ocenę wykonywanych zadań przedszkolnych realizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób wydatkowania na ten cel środków publicznych.

 

2. Kryteria wyboru ofert, określone w ust.1, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.

 

3. Komisja konkursowa ma prawo dokonania oględzin lokalu i poszczególnych pomieszczeń przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, podmiotów zgłaszających ofertę

w konkursie – w obecności osób prowadzących te przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego. Z oględzin spisuje się protokół, załączany do protokołu z rozpatrzenia ofert.

 

§ 8. 1.  Członkowie komisji  dokonują wyboru najkorzystniejszych ofert, przyznając im liczbę punktów w skali od 0 do 10.
2. Do protokołu wpisuje się średnią liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

 

3. Wobec ofert podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów, w protokole wpisuje się propozycję zawarcia umowy z tym podmiotem na prowadzenie i finansowanie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na zasadach określonych odpowiednio w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy o systemie oświaty oraz uzasadnienie wyboru oferty.

 

4. Wójt w formie zarządzenia zatwierdza wybór podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

 

5. Umowę na prowadzenie wychowania przedszkolnego i udzielenie dotacji z wybranymi podmiotami – osobami prowadzącymi niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zawiera Wójt w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia,
o którym mowa w ust. 4.

§ 9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:

1) datę posiedzenia komisji konkursowej,

2) skład komisji konkursowej,

3) nazwy i adres oferentów prowadzących niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego,

4) nazwy i adres oferentów, których oferty zostały odrzucone z podaniem przyczyn odrzucenia,

5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym oferentom wraz z uzasadnieniem,

6) rekomendację ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

7) podpisy wszystkich obecnych członków komisji.

 

§ 10. 1. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji, nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych, przekazuje całość dokumentacji konkursowej Wójtowi.

 

2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert w formie zarządzenia, o którym w § 6 ust. 4 regulaminu – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych Wójt ogłasza wyniki konkursu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać nazwy niepublicznych przedszkoli  i niepublicznych innych formy wychowania przedszkolnego wybranych w konkursie.

 

4. Uczestnicy konkursu, na pisemny wniosek złożony w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na tablicy ogłoszeń, mają prawo uzyskania informacji na piśmie
o przyczynach wyboru lub odrzucenia ich ofert, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

§ 11. Konkurs może zostać odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny