Otwarty konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej

 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Wojska Polskiego 30, ogłasza

konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 48 oraz art. 48 b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (
Dz. U.  z 2019 r. poz. 1372,1394)                                                                                                                     

Konkurs dotyczy programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”, przyjętego Uchwałą Nr XI/73/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2019 r., opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W celu usprawnienia realizacji programu polityki zdrowotnej Wójt Gminy Pruszcz Gdański może powierzyć wykonanie ww. programu kilku oferentom, po najniższej wskazanej cenie.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych w budżecie gminy zaplanowano
na ten cel kwotę 60 000,00 złotych.

Obowiązujące formularze ofert można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pruszczgdanski.pl lub odebrać w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 30, pokój nr 12 codziennie od godz. 800 do godz. 1500.

Umowy na realizację programu zawarte zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Ustala się:

  1. termin składania ofert do dnia 18 września 2019 r. do godz.1530,
  2. termin otwarcia ofert w dniu 20 września 2019 r.,
  3. rozstrzygnięcie konkursu do 24 września 2019 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń nastąpi od dnia podpisania umowy, a zakończenie planowane jest na koniec listopada 2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu szczepień przeciwko grypie w 2019 r.”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty, zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny